Podmínky používání

1. Obecná ustanovení

   •  Společnost Turistika.cz, s.r.o., (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetových serverů Akce.cz, Filmy.cz, Internet.cz, Livetouring.com, Rozhovory.cz, Turistika.cz, Primavikend.cz, Spoluhraci.cz, Sportovci.cz. Je oprávněna poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých www stránkách z mediálního portfolia podle platné nabídky.
   •   Zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia Turistika.cz, s.r.o.

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce

   •  Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky potvrzené zadavatelem a provozovatelem, případně na základě uzavřené smlouvy.
   •  Zadavatel objednávku doručí v písemné formě na adresu provozovatele e-mailem nebo poštou a provozovatel ji do 48 hodin potvrdí e-mailem.
   •  Potvrzením písemné objednávky provozovatelem je uzavřen smluvní vztah.

3. Inzertní podklady

   •  Za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný zadavatel reklamní kampaně.
   •  Veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem začátku kampaně.
   •  Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem změny, jinak provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

Doporučené standardy reklamních formátů

   •  Dokumenty popisující doporučení a standardy v oblasti reklamních formátů jsou k dispozici na stránkách Sdružení pro internetovou reklamu.

 

Specifikace reklamní formátu VIDEO TRASA    

   •  Cílem této služby je natočit trasu (pěší, cyklo, na lodi, apod.) s pomocí kamery a GPS senzoru. Jedná se o video, které je propojeno s mapou a textovým polem, kde se zobrazují zajímavosti z okolí s aktivním proklikem na samostatné www, výškový profil, video a mapa s interaktivním bodem, který zobrazuje na mapě místo, ze kterého se zobrazuje video obraz.
   •  Součástí videa není hudba, video záběry na další památky apod., pokud si tak klient písemně předem nevyžádá!

4. Vydavatelské podmínky

   •  Pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu.
   •  Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzen a nově kalkulován.

5. Právo odmítnout inzerát

   •  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno provozovatele.
   •  Provozovatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
   •  Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

6. Finanční podmínky

   •  Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Fakturace a platební podmínky

   •  Daňové doklady (faktury) se vystavují dle dohody s klientem, běžně pak v den spuštění reklamní kampaně (dřívější fakturace je možná na základě předešlé dohody mezi zadavatelem a provozovatelem).
   •  Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně (pokud není domluveno jinak).
   •  Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je provozovatel oprávněn účtovat objednateli za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % z dlužné částky.
   •  V odůvodněných případech (zejména u nových klientů) je provozovatel oprávněn žádat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet provozovatele nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není provozovatel povinen kampaň provést.

Storno poplatky

   •  V případě, že je zrušena z jakýchkoli důvodů závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny.
   •  V případě, že je zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.

7. Statistiky

   •  Ke každé kampani se automaticky generuje statistika, která je zdarma přístupná zadavateli. Statistika obsahuje údaje o počtu impresí za každý den, počtu kliknutí na Banner, v případě PR článku a nebannerových kampaní sleduje provozovatel pouze zobrazení reklamy. Pro účel případné reklamace jsou závazné pouze hodnoty počtu impresí.
   •  Zadavatel také obdrží vyhodnocení po skončení kampaně. Na vyžádání je možno zaslat zadavateli "screenshot" objednaných formátů.

8. Reklamace

   •  Reklamovat inzerci je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kampaně.
   •  Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany provozovatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

9. Závěrečná ustanovení

   •  Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizujeme vždy po dohodě a za smluvní cenu.
   •  Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.
   •  Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

10. Formulář objednávky

Technické podklady

   •  Banner ve správné velikosti (propojení na naše služby)
   •  URL (adresa, kam bude směřovat kliknutí na Banner ve formě http:// )
   •  alt text
   •  text + 3 foto pro PR článek

Fakturační údaje

   •  IČ
   •  DIČ
   •  fakturační adresa
   •  poštovní adresa v případě, že je odlišná od fakturační

Kontakt zadavatele

   •  kontaktní osoba
   •  telefon, fax, e-mail

Inzertní specifikace

   •  označení kampaně
   •  reklam. pozice / formát
   •  termín
   •  objem kampaně
   •  netto cena + případně sleva ke kampani, je-li na ni nárok

Podklady Video Trasa

  • Název trasy
  • Popis trasy
  • GPX soubor nebo trasa zakreslena do mapy
  • Informace o POI (název, popis, url fotky, GPS místa)

11. Soubory Cookies

Na těchto internetových stránkách používáme soubory cookies a srovnatelné technologie (souhrnně „Nástroje“), které jsou nabízeny buď námi samotnými nebo třetími stranami.

V případě souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou na Vašem zařízení ukládány přes prohlížeč. Soubory cookies nejsou používány k tomu, aby prováděly programy nebo stáhly na Váš počítač viry. Srovnatelné technologie jsou zejména Web Storage (Local/Session Storage), fingerprints, tagy (značky) nebo pixely. Některé soubory cookies zůstávají po určitou dobu na Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Váš počítač při Vaší další návštěvě (trvalé soubory cookies). Našim partnerům není dovoleno přes naše internetové stránky údaje pomocí souborů cookies shromažďovat, zpracovávat ani používat.

Většina prohlížečů soubory cookies a srovnatelné technologie standardně akceptuje. Zpravidla však můžete nastavení svého prohlížeče upravit tak, aby soubory cookies či srovnatelné technologie byly odmítnuty nebo uloženy pouze po předcházejícím souhlasu. V bezpečnostních nastaveních můžete rovněž dočasné nebo uložené soubory cookies nezávisle na sobě schválit nebo zakázat. Pokud soubory cookies deaktivujete, nebudete mít popřípadě některé funkce na našich internetových stránkách k dispozici, některé internetové stránky nebudou eventuálně správně zobrazeny a příp. Vám nemusí všechny naše nabídky fungovat zcela bezchybně. Abyste mohli plnohodnotně používat naši webovou prezentaci, musí být např. povoleny dočasné soubory cookies. Data uložená v našich souborech cookies nejsou propojována s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.). Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme data uložená v našich souborech cookies propojovat s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Nastavené soubory cookies můžete kdykoli sami vymazat otevřením příslušné položky nabídky ve svém internetovém prohlížeči nebo odstraněním souborů cookies na svém pevném disku. Podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy svého internetového prohlížeče. Cookies relace budou po opuštění webové stránky opět vymazány a používají se zde pouze k tomu, aby umožnily uživatelsky přívětivou navigaci na webové stránce a načítání obsahu a k zaznamenávání statistických údajů.

Nastavení ochrany údajů

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Potřebné nástroje

Potřebné nástroje slouží k umožnění fungování základních funkcí naší webové stránky, jako například nákupní košík nebo přihlášení se do vašeho zákaznického účtu. Bez potřebných nástrojů nemůžeme poskytovat služby naší webové stránky.

NázevPartnerExpiraceTypPopis
CookiePanel Hukot.net 1 rok HTTP Cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu
CookiePanelID Hukot.net 1 rok HTTP cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu
locale livetouring.com 3 měsíce 7 dnů 23 hodin HTTP cookie  
resolution livetouring.com relace HTTP cookie Toto je soubor cookie používaný ke shromažďování horizontální hodnoty rozlišení obrazovky návštěvníka. Pomáhá při optimalizaci zobrazení webu pro uživatele.
__cf_bm mgid.com 30 minut HTTP cookie Tento soubor cookie, který nastavil Cloudflare, se používá k podpoře Cloudflare Bot Management.
OAVARS[ac1232f3] porovname.cz relace HTTP cookie  
__mglb mgid.com 15 minut HTTP cookie  

Analytické nástroje

Analytické nástroje se používají na sběr statistických dat a analyzování chování uživatele, pro které se hodnotí přístupové údaje během vaší návštěvy. Například, analyzujeme zadané vyhledávané výrazy, frekvenci zobrazení stránky nebo užívání některých funkcí stránky. Pomocí tohoto hodnocení můžeme optimalizovat naši webovou stránku a vylepšit váš zážitek z jejího používání.

NázevPartnerExpiraceTypPopis
_ga google.com 2 roky HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gid google.com 24 hodin HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gat google.com 1 minuta HTTP cookie Tento soubor cookie instaluje Google Universal Analytics, aby omezil četnost požadavků a tím omezil shromažďování údajů na webech s vysokou návštěvností.
__gads google.com 1 rok 24 dnů HTTP cookie Soubor cookie __gads nastavený společností Google je uložen pod doménou DoubleClick a sleduje, kolikrát uživatelé viděli reklamu, měří úspěšnost kampaně a vypočítává její příjmy. Tento soubor cookie lze číst pouze z domény, ve které jsou nastaveny, a nebude sledovat žádná data při procházení jiných stránek.

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje se používají k poskytování personalizovaných reklam nebo na doporučení zajímavých produktů pomocí profilů uživatelů. Přístupové údaje se hodnotí na účel zobrazování reklam na naší webové stránce, a reklam od jiných poskytovatelů, které korespondují s vašimi relevantními potřebami a přáními. Aby to bylo možné, používáme také tzv. "retargeting" a měříme úroveň úspěchu (konverzi) našich reklamních kampaní. Marketingové nástroje zahrnují přihlášení přes účet na sociálních sítích, plug-iny sociálních sítí, a integrovaná externí média, jako například videa, mapy nebo systémy hodnocení.

NázevPartnerExpiraceTypPopis
OAID porovname.cz 1 rok HTTP cookie  
IDE doubleclick.net 1 rok 24 dnů HTTP cookie Soubory cookie Google DoubleClick IDE se používají k ukládání informací o tom, jak uživatel používá webové stránky, aby jim byly prezentovány relevantní reklamy a podle profilu uživatele.
MarketGidStorage livetouring.com relace HTTP cookie Tento soubor cookie se používá k nastavení jedinečného ID pro návštěvníka, což pomáhá inzerentům třetích stran zacílit na návštěvníky relevantní reklamy. Tuto možnost poskytují reklamní centra třetích stran, která inzerentům poskytují nabídky v reálném čase.
muidn mgid.com 16 let 19 hodin HTTP cookie Tento soubor cookie se používá k nastavení jedinečného ID pro návštěvníka. To pomáhá inzerentům třetích stran poskytovat návštěvníkovi relevantní reklamu.
test_cookie doubleclick.net 15 minut HTTP cookie Používá se k rozlišení jestli prohlížeč používá cookies

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na tlačítka

 

 

 

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2015

______________________________________________________________________

Kontakt provozovatele

   •  obchod@turistika.cz
   •  dále viz sekce Kontakt

______________________________________________________________________

Turistika.cz, s.r.o.
Národní 28, 110 00 Praha 1
IČ: 27065227     DIČ: CZ27065227

Tel: +420 495 077 221

Bankovní spojení:
1088976001/5500